Váš košík


Som tak prázdny... :(Nakupovať


Ochrana osobných údajov

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Od našich nakupujúcich i potenciálnych zákazníkov dostávame niektoré osobné údaje, ktoré spracovávame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

1. SPÔSOB A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. 1 VYTVORENIE A VEDENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

1. 1. 1 Pred začatím spolupráce vám vytvoríme používateľský účet. Pri založení používateľského účtu, ktorý vám umožní využívať naše služby, od vás budeme požadovať len vašu e-mailovú adresu a heslo. Budete sa potom môcť prihlásiť pomocou rovnakých prihlasovacích údajov na ktoromkoľvek zariadení a odkiaľkoľvek a pri ďalšom kontakte sa nebudete musieť znovu registrovať.

1. 1. 2 Poskytnuté údaje použijeme na zaistenie prístupu k vášmu účtu. Na uvedenú e-mailovú adresu vám pošleme výzvu na aktiváciu vášho účtu. Heslo, ktoré budete poznať len vy, vám zabezpečí váš účet pred neoprávneným použitím.

1. 1. 3 Pokiaľ nám dáte súhlas spracovávať s vedením používateľského účtu na dlhší čas, budeme spracovávať dátum založenia účtu, zoznam vašich objednávok, daňových dokladov a dátum posledného prihlásenia k účtu.

1. 1. 4 Uvedené osobné údaje budeme spracovávať po celý čas trvania vášho používateľského účtu.

1. 1 5 Váš používateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť. V takom prípade budú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame nad rámec zákonných povinností a plnenia našich záväzkov, vymazané.

 1. 2 ZAOBCHÁDZANIE S OBJEDNÁVKAMI

1. 2. 1 Pri každom objednaní našich výrobkov a služieb od Vás požadujeme zoznam vami objednávaných produktov a ich počet. Ďalej budeme požadovať e-mail, na ktorý budeme posielať správy o stave objednávky. Súčasne budeme požadovať meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, ktoré odovzdáme dopravcovi, aby vám mohol doručiť objednané produkty.

1. 2. 2 Osobné údaje na objednávkach budeme ukladať po dobu stanovenú daňovými predpismi.

 1. 3 ZAOBCHÁDZANIE S FOTKAMI A TEXTAMI

1. 3. 1 V súvislosti s objednaním produktov a služieb nám budete zasielať vaše fotky a texty, ktoré tiež pokladáme za osobné údaje.

1. 3. 2 Vami zaslané fotky a texty použijeme len pri výrobe objednaných produktov. Budeme ich spracúvať automaticky. V prípade technických problémov s vašimi zaslanými dátami ich budeme opravovať ručne. So zaslanými údajmi ďalej nebudeme pracovať, nijako ich nebudeme vyhodnocovať, zaraďovať ich do kategórií a nebudeme s nimi vykonávať žiadne spracovateľské operácie s výnimkou ich dočasného uloženia na našich serveroch pre potreby výroby a prípadných reklamácií.

1. 3. 3 Vaše fotky a texty zmažeme po uplynutí záručnej lehoty.

1.3.4. Pokiaľ pri výrobe vzniknú chybné výrobky alebo ich časti, skartujeme ich, aby fotky nemohol nikto prezerať.

 1. 4 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

1. 4. 1 Pokiaľ budete kontaktovať našu zákaznícku podporu, použijeme vaše osobné údaje na spracovanie vašej požiadavky a zaistenie najlepšej možnej úrovne našich služieb.

1. 4. 2 Aby sme mohli riešiť vaše požiadavky rýchlo a presne, budeme uchovávať komunikáciu s vami po dobu nevyhnutnú na vyriešenie vašich požiadaviek, najčastejšie do konca záručnej lehoty.

1. 4. 3  Komunikáciu v niektorých prípadoch archivujeme za účelom našej ochrany v súvislosti s prípadnými sťažnosťami na kvalitu našich služieb, sťažnosťami u orgánov na ochranu spotrebiteľa alebo súdnymi žalobami, najdlhšie však 2 roky.

 1. 6 NÁVŠTEVA WEBOVÝCH STRÁNOK PROPHOTO

1. 6. 1 Za účelom zlepšovania našich služieb sledujeme, ako návštevníci používajú naše stránky. Získané údaje vyhodnocujeme štatisticky a nikdy ich nebudeme priraďovať k vašej osobe.

1. 6. 2 V prípade, že nám dáte súhlas, budeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ktoré naše webové stránky navštevujete a ako ich používate. Tieto osobné údaje používame na prispôsobenie obsahu webových stránok, zľavové ponuky, úpravu našich produktov a služieb, aby sme vám neponúkali produkty a služby, ktoré vás nemusia nezaujímať.

 1. 7 NAŠE ZÁUJMY

Je pre nás veľmi významné, aby sme s vami mohli udržovať kontakt a informovať vás o nových produktoch, akčných ponukách a ďalších novinkách týkajúcich sa našich služieb (ďalej len „obchodné oznámenia“), ktoré ako používatelia s používateľským účtom využívate.

V prípade, že nám dáte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, budeme vám môcť zasielať obchodné oznámenia elektronicky alebo poštou. Za účelom zasielania obchodných oznámení použijeme vašu e-mailovú adresu, v prípade tlačenej reklamy vaše meno a priezvisko a doručovaciu adresu.

Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to bezúplatne a bez akýchkoľvek sankcií, odhlásením pomocou tlačidla v zaslanom e-maile alebo v nastavení vo vašom používateľskom účte.

2. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1  Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracovávať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení.

2. 2  Po strate zákonného dôvodu uskutočňujeme výmaz príslušných osobných údajov, ak nemáme iný zákonný dôvod na ich spracovanie, alebo súhlas so spracovaním. 

2. 3 Osobné údaje, ktoré spracovávame s vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

3. 5 Vašu poštovú adresu budeme odovzdávať v podobe tlačových dát do tlačiarne, ktorá pre nás vytlačí a rozošle reklamné tlačoviny.

4. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

4. 1 Osobné údaje spracovávame len v Európskej únii, do tretích krajín mimo EÚ osobné údaje neodovzdávame.

5. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

5. 1 PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

5. 1. 1 Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa vás ako tzv. subjektu údajov.

5. 1. 2 Prístup k osobným údajom vám umožňujeme kedykoľvek prostredníctvom používateľského účtu.

5. 1. 3 Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

5. 1. 4 Pretože s Vami komunikujeme výhradne v elektronickej forme, budú Vám prípadné kópie osobných údajov poskytnuté aj elektronicky vo forme, ktorá sa bežne používa. Za účelom overenia totožnosti osoby požadujúcej prístup k osobným údajom budeme reagovať len na žiadosti odoslané prihláseným používateľom.

 5. 2 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. 2. 1 Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo ich opraviť alebo doplniť prostredníctvom svojho používateľského účtu, prípadne nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

 5. 3 PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“)

5. 3.1 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, avšak len ak je daný ktorýkoľvek z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia.

5. 3. 2 Sme následne povinní osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, skutočne vymazať, existujú však výnimky stanovené právnymi predpismi. Pokiaľ sa taká výnimka vzťahuje i na vašu žiadosť o výmaz osobných údajov, oznámime vám to.

 5. 4 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

5. 4. 1 Máte právo na obmedzenie spracovania, a to v ktoromkoľvek z  prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia.

 5. 5 PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ

5. 5. 1 Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže ak odôvodňujeme spracovanie tým, že je nutné za účelom našich oprávnených záujmov.

5. 5. 2 Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu vrátane prípadného profilovania. V praxi to znamená, že môžete vzniesť námietku proti zasielaniu obchodných oznámení. V takom prípade vám obchodné oznámenia zasielať nebudeme.

 5. 6 PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. 6. 1 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu bez toho, aby sme vám v tom bránili.

5. 6. 2 Máte tiež právo požiadať nás o odovzdanie Vašich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v úlohe tzv. správcu osobných údajov, ak to však bude technicky uskutočniteľné.

 5. 7 PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. 7. 1 Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

5. 7. 2 Odvolanie súhlasu môžete učiniť prostredníctvom svojho používateľského účtu.

 5. 8 PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ U DOZORCOVSKÉHO ÚRADU

5. 8. 1 Máte právo podať sťažnosť u dozorcovského úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať u dozorcovského úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika

 5. 9 SPÔSOB UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

5. 9. 1 Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť len písomne zaslaním žiadosti či námietky na info@emfotoknihy.sk alebo na adrese Prophoto s.r.o., Kostolné námestie 1, Michalovce 071 01. Upozorňujeme na to, že budeme požadovať overenie vašej totožnosti.